Werkwijze

De intake

 

In het informatiepakket treft u een inschrijfformulier. Daarmee kunt u zich aanmelden. Dan brengen we u een bezoek om nader kennis te maken en uw wensen te inventariseren. Tijdens dit zogeheten intakegesprek tekenen we een bemiddelingscontract tussen gastouderbureau en ouder. Als de overeenkomst tussen ouder en gastouderbureau is getekend, starten we met de bemiddeling.

De koppeling

 

Zodra u de bemiddelingsovereenkomst heeft getekend, gaan wij op zoek naar een gastouder. Is er een match, dan kunt u zelf een afspraak maken om kennis te maken. Het gastouderbureau is daarbij niet aanwezig. Klikt het en bent u beiden enthousiast, dan geeft u ons door dat u met elkaar wil samenwerken. Met een medewerker van ons bureau spreekt u de opvang zakelijk en inhoudelijk door. We zetten alle gemaakte afspraken op papier in een overeenkomst van opdracht tussen ouder en gastouder. De opvang kan daarna van start gaan.

Komt u niet tot overeenstemming met de gastouder? Of bevalt de opvang tijdens de proefperiode niet? Dan zoeken we verder naar een andere kandidaat. 

Aantal kindplaatsen per gastouder

 

De gastouder vangt maximaal zes kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 13 jaar tegelijkertijd op (inclusief de eigen kinderen tot 10 jaar). Gastouders zijn verplicht deel te nemen aan de cursus EHBO bij kinderen.

Overeenkomst van opdracht

 

Als de koppeling tot stand is gekomen stellen wij een ‘Overeenkomst van opdracht tussen ouder en gastouder’ op. Hierin is het mogelijk afspraken met de gastouder vast te leggen over het aantal op te nemen verlofweken. De eerste twee maanden gelden als proeftijd. Voordat deze periode is geëindigd,  houden we de eerste evaluatie.

Kwaliteit van de opvang

Pedagogisch Beleidsplan

 

Het pedagogisch beleidsplan heeft tot doel de kwaliteit van de opvang te optimaliseren. Bij elke koppeling wordt dit aan de  gastouders uitgereikt. De OuderCommissie ondersteund het Bureau met hun adviezen. Het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau ligt op het bureau ter inzage.

Veiligheid en gezondheid

 

Om de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk te waarborgen, vindt jaarlijks in het huis van de gastouder een risico-inventarisatie plaats. De bevindingen en de eventueel hieruit voortvloeiende aanpassingen leggen we vast in een plan van aanpak voor de gastouder. De bevindingen bespreken we ook met de ouder. De rapporten liggen op het bureau ter inzage.

Inspectie door GGD

 

Jaarlijks voert de GGD Midden-Nederland een inspectie uit bij het gastouderbureau. Deze inspectie bekijkt de werkwijze van het gastouderbureau en de gastouders. Dat waarborgt een hoog niveau van kwaliteit en leidt tot een officiële gemeentelijke registratie. Het inspectierapport ligt bij het bureau ter inzage.

Begeleiding en ondersteuning

 

Tijdens het verloop van de opvang houdt het bureau contact met ouder en gastouder door middel van evaluaties. Tussentijd kunnen ouder en gastouder altijd bellen voor advies en ondersteuning. Mochten zich onverhoopt problemen voordoen binnen de opvang, dan zal het gastouderbureau daarin bemiddelen. Indien gewenst zorgen we voor vervanging als de gastouder (tijdelijk) door ziekte of wegens vakantie uitvalt.

Met nieuwsbrieven houden we ouders en gastouders op de hoogte van de ontwikkelingen in de kinderopvang en de activiteiten die we organiseren. 

Overeenkomst van opdracht

 

Als de koppeling tot stand is gekomen stellen wij een ‘Overeenkomst van opdracht tussen ouder en gastouder’ op. Hierin is het mogelijk afspraken met de gastouder vast te leggen over het aantal op te nemen verlofweken. De eerste twee maanden gelden als proeftijd. Voordat deze periode is geëindigd, houden we de eerste evaluatie.

Verzekeringen

 

Het gastouderbureau stelt een Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren verplicht voor zowel ouders als gastouders. Het gastouderbureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade, opgelopen letsel et cetera vóór, tijdens of na de afgesproken opvangtijden.

Het gastouderbureau adviseert ouders en gastouders een (gezins)-ongevallen verzekering af te sluiten.

Kosten van de opvang

 

De gastouder registreert een keer per maand de uren in het online urenregistratiesysteem.
De ouder heeft 5 dagen de tijd om de uren te accorderen, als de uren na vijf dagen niet zijn geaccordeerd zal het systeem ze automatisch accorderen en ontvangt u de factuur.
Bij de factuur zit een iDeal link waarmee u de factuur kunt betalen.
Het gastouderbureau betaald de gastouder uit zodra de factuur is voldaan.