Werkwijze

De intake

 

In het informatiepakket treft u een inschrijfformulier. Daarmee kunt u zich aanmelden bij ons bureau. Na de inschrijving brengen we u een bezoek voor een nadere kennismaking en een inventarisatie van uw wensen. Dit zogeheten intakegesprek vindt bij u thuis plaats, zodat we aspecten als veiligheid en hygiëne kunnen inventariseren. Heeft u naar aanleiding van alle informatie nog vragen? Neemt u dan alstublieft contact met ons op. Dat kan per telefoon of per mail. De contactgegevens treft op de contactpagina.

De koppeling

 

Als we voor u een geschikt gezin hebben gevonden, maken de ouders zelf een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Daarna volgen één of meer kennismakingsgesprekken tussen gastouder en gezin. Hierbij is het gastouderbureau niet aanwezig. Vervolgens berichten ouder en gastouder het gastouderbureau of zij met elkaar willen samenwerken. Komt u met de ouders tot overeenstemming? En heeft u beiden voldoende vertrouwen in de opvangmogelijkheden voor het kind? Dan spreekt u de opvang zakelijk en inhoudelijk door, samen met een medewerker van het gastouderbureau. De gemaakte afspraken zetten we voor u op papier in een overeenkomst van opdracht (tussen ouder en gastouder). Na ondertekening kan de opvang van start gaan.

Komen ouder en gastouder tijdens de kennismakingsgesprekken niet tot overeenstemming of bevalt de opvang tijdens de proefperiode niet, dan zoekt het gastouderbureau naar een andere vraagouder.

Bonus

 

Indien de gastouder zich aanmeld met vraag ouders, krijgt de gastouder aanhet eind van de proefperiode een bonus van € 50,00 per gezin. De vraagouders krijgen 20% korting op het bemiddelingstarief van het eerste kind.

Deze regeling geld ook als je al gastouder bent via ons bureau en je hebt zelf nieuwe vraagouders gevonden.

Klachtenregeling

 

Het interne klachtenreglement ligt bij het bureau ter inzage. Het bureau is aangesloten bij de geschillen commissie.

Kwaliteit van de opvang

Pedagogisch Beleidsplan

 

Het pedagogisch beleidsplan heeft tot doel de kwaliteit van de opvang te optimaliseren. Bij elke koppeling wordt dit aan de  gastouders uitgereikt. De OuderCommissie ondersteund het Bureau met hun adviezen. Het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau ligt op het bureau ter inzage.

Veiligheid en gezondheid

 

Om de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk te waarborgen, vindt jaarlijks in het huis van de gastouder een risico-inventarisatie plaats. De bevindingen en de eventueel hieruit voortvloeiende aanpassingen leggen we vast in een plan van aanpak voor de gastouder. De bevindingen bespreken we ook met de ouder. De rapporten liggen op het bureau ter inzage.

Inspectie door GGD

 

Jaarlijks voert de GGD Midden-Nederland een inspectie uit bij het gastouderbureau. Deze inspectie bekijkt de werkwijze van het gastouderbureau en de gastouders. Dat waarborgt een hoog niveau van kwaliteit en leidt tot een officiële gemeentelijke registratie. Het inspectierapport ligt bij het bureau ter inzage.

Begeleiding en ondersteuning

 

Tijdens het verloop van de opvang houdt het bureau contact met ouder en gastouder door middel van evaluaties. Tussentijd kunnen ouder en gastouder altijd bellen voor advies en ondersteuning. Mochten zich onverhoopt problemen voordoen binnen de opvang, dan zal het gastouderbureau daarin bemiddelen. Indien gewenst zorgen we voor vervanging als de gastouder (tijdelijk) door ziekte of wegens vakantie uitvalt.

Met nieuwsbrieven houden we ouders en gastouders op de hoogte van de ontwikkelingen in de kinderopvang en de activiteiten die we organiseren. 

Overeenkomst van opdracht

 

Als de koppeling tot stand is gekomen stellen wij een ‘Overeenkomst van opdracht tussen ouder en gastouder’ op. Hierin is het mogelijk afspraken met de gastouder vast te leggen over het aantal op te nemen verlofweken. De eerste twee maanden gelden als proeftijd. Voordat deze periode is geëindigd, houden we de eerste evaluatie.

Verzekeringen

 

Het gastouderbureau stelt een Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren verplicht voor zowel ouders als gastouders. Het gastouderbureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade, opgelopen letsel et cetera vóór, tijdens of na de afgesproken opvangtijden.

Het gastouderbureau adviseert ouders en gastouders een (gezins)-ongevallen verzekering af te sluiten.

Vergoeding opvanguren van de gastouder

 

Ouders betalen de gastouder maandelijks voor de directe opvang. Er is geen dienstbetrekking tussen ouder en gastouder. De ouder houdt dus geen loonbelasting en sociale verzekeringspremies in. De Belastingtelefoon kan u hierover meer vertellen (0800-0543). U bent zelf verantwoordelijk voor aangifte bij de Belastingsdienst. Gastouders die minimaal 1225 uur per jaar aan kinderopvang besteden en daarmee minimaal € 8.000 verdienen, kunnen ‘zelfstandig ondernemer’ worden. Dat biedt belastingvoordelen. Neemt u voor meer informatie hierover contact op met het gastouderbureau.